Jachthaven-Eeklo
Welcome to our site!
EYK vzw    EEKLOSE YACHTING & KAMPEERAUTOVERENIGING

klik op onderstaande link:NIEUW REGLEMENT MET INGANG OP 01 januari 2018


Eeklose Yachting en Kampeerautovereniging vzw 
Secretariaat : EYK Jachthaven 1 EEKLO 9900
Aangesloten bij VVW-Recrea
Huishoudelijk reglement
voor de toegetreden leden
 (varende leden)

ARTIKEL 1 :


1.1
Het havenreglement heeft tot doel een effectief beheer van de vereniging mogelijk te maken. Elk lid wordt verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en na te leven. Deze aanvullende voorschriften moeten een effectiever beheer van de vereniging mogelijk maken.

1.2
Tot de steigers worden enkel toegelaten:


1.2.1
Leden en hun opvarenden die voor het lopende jaar een ligplaats of het gebruik van de boothelling zijn toegewezen.


1.2.2
de opvarenden van pleziervaartuigen op doorreis.

1.3
Het havengebied wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal nv, afdeling Bovenschelde en het bestuur van vzw EYK. De havenmeester,  en de leden van het bestuur zijn bevoegd voor het doen naleven van het huishoudelijk reglement.

1.4
Vzw EYK is een vereniging waarin ieder lid en zijn genodigden geacht worden zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen t.o.v. de andere leden en respect te hebben voor de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur.

1.5
Iedereen die het jachthavengebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, alsook een sportieve tucht te handhaven, noch de clubgeest te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.

1.6
De term "leden" in dit reglement, beduidt alle toegetreden leden met inbegrip van hun inwonende gezinsleden.

1.7
Het bestuur behoudt zich het recht  om aan de reglementen wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden via de website van de vereniging en via het uithangbord. ( www.jachthaven-eeklo.be )

1.8
Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk en het Politiereglement is van toepassing in de haven. Ieder vaartuig moet deze reglementen aan boord hebben.

1.9
Alle opmerkingen dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend met naam en adres aan het bestuur overgemaakt te worden.  EYK@telenet.be

1.10
De havenmeester of zijn vervanger zijn dagelijks bereikbaar op het

 GSM nummer : 0468 13 05 89 (Helmar Van Hotegem)

ARTIKEL 2 : Esthetische vereisten2.1
In onze jachthaven zijn alleen authentieke en esthetisch verantwoorde vaartuigen toegelaten.

2.2
Booteigenaars die hun boot in het water of op het terrein verwaarlozen en laten verkommeren, zullen verzocht worden ( zoals onder art 2.3) hun boot in orde te brengen of te verwijderen uit het havengebied.
Dit artikel is ook van toepassing voor voertuigen, aanhangwagens alsook trailers van booteigenaars.
De booteigenaars worden verwittigt via aangetekende brief voor een eerste maal , een tweede maal via gewone brief en daarna gaat de zaak verder via het vredegerecht .
Alle vaartuigen die zich in het jachthavengebied bevinden of er gebruik van maken dienen in het bezit te zijn van een geldig waterwegenvignet en dienen verder in regel te zijn met de bepalingen van de reglementeringen van de  zeevaartpolitie .

2.3
Alle vaartuigen dienen in goede staat van  onderhoud  te verkeren  .Wanneer het bestuur vaststelt dat dit niet zo is, zullen zij een aangetekende zending sturen naar de schipper en/of eigenaar van het vaartuig met verzoek dit op te lossen binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende zending. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven zal er een supplementair liggeld aangerekend worden per dag  zoals vermeld in in artikel 10 – paragraaf 13.1 , niet EYK leden, tot de boot wordt overgedragen aan Waterwegen en Zeekanaal nv en verwijderd wordt uit de haven. Dit boven op het normaal voorziene lidgeld. 

2.4
Aan de steiger zoals die ter beschikking werd gesteld door de vereniging mogen geen wijzigingen worden aangebracht en dient de ligplaatshouder ervoor te zorgen dat de steiger in ordentelijke staat word gehouden .
Alle jachten worden aangemeerd met de boeg in stroomafwaartse richting.

2.5
Gebreken aan de steiger dienen te worden gemeld bij de havenmeester of het bestuur die hiervoor de nodige interventies doen .
Elke ligplaatshouder word geacht in te staan voor het oeveronderhoud ter hoogte van zijn ligplaats ,de nodige materialen hiervoor kunnen geleend worden via de havenmeester.

ARTIKEL 3 : Identificatie van de jachten


3.1
Alle vaartuigen die zich in het jachthavengebied bevinden of er gebruik van maken dienen in regel te zijn met de geldende wetgeving omtrent registratie en immatriculatie .

3.2
Alle vaartuigen moeten aan weerszijden vooraan in letters van tenminste 10 cm hoogte en 1 cm dikte , de naam van het schip aangeven , en op de achtersteven de naam van de thuishaven van het schip

3.3
Het waterwegenvignet  van het vlaams gewest dient aan bakboordzijde achteraan gekleefd te zijn en het waterwegenkaartje moet de correcte gegevens bevatten.

ARTIKEL 4 : Jachten op doorreis


4.1
Speciaal voor plezierjachten op doorreis worden er een aantal plaatsen vrijgehouden. Als die bezet zijn kan de havenmeester of zijn vervanger een andere plaats aanduiden. Dit belet echter niet dat, wanneer de rechtmatige ligplaatshouder zijn plaats vroegtijdig terug komt innemen, deze zo vlug mogelijk moet vrijgemaakt worden mits het tijdig verwittigen aan de havenmeester of zijn vervanger van zijn moment van terugkomst.

4.2
Instructies gegeven door de havenmeester of zijn vervanger dienen opgevolgd te worden.
De havenmeester heeft de bevoegdheid boten te verplaatsen en toe te zien op het correct afmeren .
Boten die uit veiligheidsoverwegingen vastliggen met een ketting en slot dienen de havenmeester te voorzien van een sleutel .

ARTIKEL 5 : Ligplaatsen


5.1
Het bestuur kent de vaste ligplaatsen jaarlijks toe.
Elke nieuwe  aanvraag voor een ligplaats gebeurd met een aanvraagformulier vergezeld van een recente foto van het vaartuig.
Aanvraagformulieren voor hernieuwing van de jaarlijkse ligplaats worden in de maand november opgestuurd naar de ligplaatshouders en ingevuld terug verwacht tegen datum vermeld op het aanvraagformulier.
Het bestuur behandeld alle aanvragen en de toekenning van een ligplaats met ligplaatsnummer  tegen uiterlijk de tweede week van januari .
Zonder dit aanvraagformulier  kan er geen toelating verkregen worden. Het bestuur dient zich niet te verantwoorden over het besluit aan de aanvrager.

5.2
Elke ligplaats is voorzien van een nummer dat correspondeert met het nummer van de ligplaatshouder.

5.3
Een ligplaatsnummer word pas toegekend na vereffening van de verschuldigde bedragen .

5.4
De ligplaatshouder die zijn ligplaats voor meer dan 24 uur verlaat moet dat telefonisch aan de havenmeester of zijn vervanger melden om zijn plaats, gedurende die afwezigheid, door passanten te laten gebruiken.
De ligplaatshouder zal hiervoor geen vermindering op het lidgeld of andere vergoeding kunnen eisen.

5.5
De ligplaatshouder mag zonder schriftelijke toelating van het bestuur geen wijzigingen of toevoegingen aan de hem ter beschikking gestelde infrastructuur doen of laten doen.

5.6
Bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat er jachten langszij worden aangemeerd.
Deze beslissing wordt genomen door de havenmeester.

5.7
Het doorverhuren of zelfs gratis aan anderen ter beschikking stellen van ligplaatsen door de huurder, zonder toelating van het bestuur, is strikt verboden.

5.8
Ook het verhuren van vaartuigen of het aanwenden ervan voor eender welk commercieel doel, is verboden, tenzij schriftelijke toelating van het bestuur.

5.9
De werkzaamheden die gebeuren binnen het havengebied moeten zich beperken tot het gewone onderhoud van de boot. Andere of grotere werkzaamheden dienen elders te gebeuren.
5.10
Bij onderhandse of openbare verkoop van een boot wordt de ligplaats niet mee overgenomen, ook niet in geval van overdracht of omruiling van de boot. Het clubbestuur wordt bij verkoop van de boot aangetekend op de hoogte gebracht. Voornoemde boot blijft onderworpen aan de geldende tarieven zoals vermeld in artikel 10 – paragraaf 13.1; niet EYK-leden, zolang deze in de haven ligt. De nieuwe eigenaar neemt niet automatisch de bestaande overeenkomst over omdat deze met de vorige eigenaar afgesloten werd.
De ex- eigenaar kan geen aanspraak maken op terugbetaling van lid-of liggelden van het lopende jaar .

5.11
Het gebruik van een andere dan aangeduide ligplaats is verboden, zelfs al is deze vrij, tenzij met akkoord van de havenmeester of zijn vervanger.

5.12
Het leveren van elektriciteit door middel van een elektriciteitsmeter, eigendom van de club, en watervoorziening gebeurt via de voorziene aansluitingen .
Wanneer passanten onrechtmatig elektriciteit afnemen is ieder lid die dit vaststelt verplicht de havenmeester te verwittigen dit om beschadiging aan infrastructuur en wanbetaling te voorkomen.

5.13
In het belang van bepaalde clubactiviteiten of bij werken kunnen vaartuigen tijdelijk verplaatst worden. Zie ook art 7- paragraaf 11 en art 4.2.

ARTIKEL 6 :   Afval


6.1
Het is verboden om afval afkomstig van buiten de haven, in het havengebied achter te laten of te storten.

6.2
Om hygiënische redenen wordt iedereen die in het havengebied langer dan een week verblijft, verplicht voor zijn huishoudelijk vuil, gebruik te maken van de huisvuilafvalzakken van de stad Eeklo . Deze huisvuilzakken zijn te koop in de cafetaria aan de gangbare prijs .(1,5 euro).
Afval van hout, ijzer, aardewerk, porselein, batterijen, olien,verven, brandstoffen dienen naar het containerpark, afvalverwerker of KGA ophaalwagen gebracht te worden .
Voor de data en plaats van de KGA ophaalwagen (zie infobord cafetaria)

6.3
Andere voorwerpen (tafels, stoelen, parasols, BBQ’s …) of afvalstoffen (hout, ijzer, banden, verfpotten, oliebussen …) mogen niet op de steigers of elders in het havengebied geplaatst of achtergelaten worden. Het gebruik van een barbecue op de steiger of in de onmiddellijke nabijheid van de boten is ten strengste verboden.

6.4
Uiterste voorzichtigheid dient in acht genomen te worden met betrekking tot olie, benzine, gasolie en door die producten bezoedeld water. Het lozen ervan, zowel boven als onder water, is streng verboden.

6.5
Het leveren van brandstof kan uitsluitend gebeuren door erkende dealers of de booteigenaar, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de booteigenaar.

6.6
De eigenaars, houders of bewakers van huisdieren zijn verplicht te beletten dat steigers, terreinen en gebouwen bevuild worden door hun dieren. Indien er toch uitwerpselen terechtkomen op deze plaatsen, zijn zij verplicht deze onmiddellijk te verwijderen. Honden dienen op de jachthaven aan de leiband gehouden te worden.

6.7
Eigenaars, houders of bewakers van huisdieren dienen deze zodanig te bewaken dat zij het dier op elk ogenblik kunnen beletten andere dieren, personen en in het bijzonder kinderen, te bespringen, lastig te vallen of te intimideren. Zij dienen er ook voor te zorgen dat hun dieren geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, gejank of gekrijs.

6.8
Iedereen wordt geacht, tussen 2200hr en 0800hr  andermans nachtrust te respecteren en geen onnodig lawaai te maken. Hierop kan een uitzondering toegestaan worden in samenspraak met het bestuur.

6.9
Het is niet toegelaten werken in de haven uit te voeren die schade of vervuiling aan nabijgelegen boten kunnen veroorzaken, zoals o.a. slijpen en dergelijke.

6.10
Tussen 1 mei en 30 september is het verboden op zon- en wettelijke feestdagen werken uit te voeren met elektrische of andere storende apparatuur .

ARTIKEL 7 : Veiligheid


7.1
Ieder pleziervaartuig dient de veiligheidsvoorzieningen, zoals gespecificeerd in het Algemeen Reglement van de Scheepvaartwegen en het Politiereglement, aan boord te hebben.

7.2
Teneinde schade aan vaartuigen en/of hinder voor andere havengebruikers te voorkomen, is het verboden de loopsteigers en kaaimuur als speelruimte of visplatform te gebruiken of er bagage, materialen of werktuigen op te stapelen.

7.3
Poorten en kettingen die toegang geven tot de steigers dienen steeds dicht gedaan te worden.

7.4
De vaartuigen moeten voorzien zijn van een voldoende aantal stootkussens in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden of houten planken mogen niet als stootkussen aan boot, steiger of kaaimuur gebruikt worden.
Eventuele schade kan niet verhaalt worden op het Eyk vzw

7.5
De vaartuigeigenaar of gebruiker die de beschikbare elektriciteitsvoorziening (230V) aanwendt zal er zorg voor dragen dat aan de stroomaanvoer op het vaartuig een mannelijk stopcontact voorzien wordt, zodat de aanvoerkabel aan de bootzijde geen mannelijke stekker met onder spanning staande blote pinnen bevat.Om veiligheidsredenen liefst kabels gebruiken met opvallende
Kleur.

7.6
De stroomsterkte op de steigers is beperkt tot 10 Ampère met een maximum verbruik van 2200 Watt.

7.7
Ieder vaartuig dient in de haven behoorlijk en veilig aangemeerd te worden, met voldoende aantal en stevige meertouwen en springen, zonder andere vaartuigen te hinderen, volgens de aanwijzingen van de havenmeester en steeds op zijn genummerde plaats. Het achterste gedeelte van de boot dient zich op 1 meter van het aanwijsplaatje te bevinden.

7.8
Varen in het havengebied dient omzichtig te gebeuren, zonder enige hinderlijke golfslag, deining of zuiging te veroorzaken.Max 5km/hr

7.9
Leden die hun vaartuig ter beschikking stellen aan derden,doen dit onder eigen verantwoordelijkheid.

7.10
Elke ligplaatshouder zal binnen de 30 dagen na elke vervaldatum een copie van verzekeringsbewijs bezorgen aan het bestuur .

7.11
De leden verbinden zich ertoe, op vraag van het bestuur, hun boot te verplaatsen tijdens eventuele werkzaamheden in de haven of aan de steigers, of bij uitzonderlijke omstandigheden, en dit bij de eerste oproep. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt zal de boot op kosten en risico van de eigenaar verplaatst worden.

7.12
Booteigenaars dienen hun meertouwen te voorzien op waterpeilschommelingen.

ARTIKEL 8 :


8.1
De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegenover het bestuur noch tegenover Waterwegen en Zeekanaal nv, Afdeling Bovenschelde voor ongemakken, hinder of buitendienststelling der inrichtingen, wegens uit te voeren werkzaamheden, herstellingen, verplaatsingen in opdracht van het bestuur of gevallen van overmacht.

8.2
Iedere persoon die het havengebied betreedt, ziet af van elke vorm van aansprakelijkheid of elke vorm van schadevergoeding ten laste van vzw EYK vzw, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie, genodigden, of aan zijn vaartuig, voertuig, toebehoren of materialen, met uitzondering van die gevallen waarvoor de club een verzekering heeft afgesloten.

8.3
Clubmateriaal kan enkel bij de havenmeester worden ontleend. De clubleden die gebruik maken van de ter beschikking gestelde materialen, voorwerpen en gereedschappen doen dit op eigen risico, gevaar en verantwoordelijkheid. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het ontleende materieel. Het dient in zuivere en goede staat te worden ingeleverd binnen de afgesproken termijn.

8.4
De booteigenaar is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden zowel materieel als lichamelijk  . Een dergelijke verzekering is daarom verplicht, minstens risico “Burgerlijke Aansprakelijkheid”. De booteigenaar dient de naam, het polisnummer en de vervaldatum van zijn verzekering voor te leggen (m.a.w. een copie van het verzekeringsattest), eventuele contractwijzigingen dienen binnen de 30 dagen aan het clubbestuur overgemaakt te worden.

8.5
Jaarlijks zal in de maand november een aanvraagformulier worden toegestuurd aan de leden voor het bekomen van een ligplaats voor het volgende jaar .
De toewijzing van de ligplaatsen zal uiterlijk geschieden tegen de tweede zondag van januari .
Difinitieve toewijs van de ligplaats gebeurt na betaling factuur en toepassing van de betalingsmodaliteiten.

ARTIKEL 9 : ControleIedere booteigenaar is verplicht de correcte afmetingen te geven van zijn boot, dit wil zeggen de lengte over alles en de breedte over alles. Wijzigingen hieraan of wijzigingen aan adres of samenstelling van het gezin kunnen medegedeeld worden via het aanvraagformulier .
 
ARTIKEL 10 : Lid- en liggelden


10.1
Het lidgeld ( vast deel) is verschuldigd voor een periode van één jaar, gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december, deze kunnen jaarlijks worden aangepast.
Het lidgeld bedraagt voor:


10.1.1
Toegetreden varende leden:
100 euro


10.1.2
Toegetreden steunende en/of ereleden :
10  euro


10.1.3
Lidmaatschap VVW
28 euro


10.1.4
Voor het lidmaatschap VVW is  de verzekering bij het VVW , het abonnement op het maandblad Varen en de korting via de gouden ankerkaart inbegrepen .

10.2
Door aanvaarding van het lidmaatschap aanvaard elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld voor lidgelden, water en elektriciteit, gebruik van installaties van de vereniging.

10.3
De lid-en liggelden dienen betaald te worden na ontvangst van een betalingsverzoek (factuur) en dit binnen een maand na postdatum van versturing.

10.4
Een laattijdige betaling na herhaling van het betalingsverzoek en na aanmaning met aangetekende zending met een termijn van één maand brengt automatisch de schrapping mede uit de ledenlijst en ligplaatstoekennig.

10.5
Bij niet-betaling van de lid- en liggelden kan de boot in retentie gehouden worden en zal het tarief vermeld in artikel 10 – paragraaf 13.1, niet EYK-leden
aangerekend worden tot de boot verwijderd is.

10.6
In de jaarlijkse huur voor de infrastructuur (elektriciteitmeter ) is het verbruik van elektriciteit niet inbegrepen.

10.7
De elektriciteitsverrekening zal jaarlijks opgemaakt worden te samen met  het jaarlijks lid-en liggeld  en moet ten laatste binnen een maand na postdatum van versturing betaald worden. Bij niet-betaling zal in eerste instantie de stroomtoevoer verbroken worden en zal artikel 10 – paragraaf 4 van dit reglement toegepast worden. De ligplaatshouder dient erop toe te zien dat zijn stopcontact niet misbruikt wordt zodat eventuele afwijkingen tijdig kunnen gemeld worden.
Bij wijziging van ligplaats dient de meterstand dadelijk opgenomen te worden in aanwezigheid van beide partijen (lid/club).
De meterstand kan door de ligplaatshouder bij aanvraag aan de havenmeester gecontroleerd worden .

10.8
De kostprijs voor een ligplaats in de haven is als volgt bepaald:
Jaarlijks: ligplaats gedurende het ganse jaar: 25 euro ( variabel deel excl. btw) per volle lopende meter lengte van de boot + 2 meter (zie infobord cafetaria).
Deze kostprijs kan jaarlijks worden aangepast .

10.9
Wanneer een lid zich schuldig maakt aan wanbetaling, kan het bestuur hem bij de aanmaning tot betaling met aangetekend schrijven na een maand uit de club verwijderen. Zijn boot wordt aan de ketting gehouden tot na betaling der openstaande schulden, verrekent zoals in hoofdstuk 10 – paragraaf 15, niet EYK-leden.

10.10
Het afgenomen elektriciteitsverbruik wordt effectief verrekend volgens het verbruik op de persoonlijke elektriciteitsteller. Het tarief wordt bepaald door de KWh-prijs op de elektriciteitsfactuur van de club en door het bestuur. Er wordt wel een huur van 24 euro/jaar ( variabel deel excl . btw)  gevraagd voor het gebruik van de teller. De afrekening gebeurt jaarlijks met het hernieuwen van de ligplaats of bij beëindiging van het lidmaatschap .
10.11
Iedereen dient zuinig te zijn met het gebruik van drinkwater. In geen geval mogen voer- en/of vaartuigen ermee gewassen of afgespoten worden.


10.11.1
Elektriciteit en water wordt afgenomen aan de daartoe voorziene plaatsen.


10.11.2
Watervoorziening via betaalautomaat – 0,5 euro per 130 liter


10.11.3
Elektriciteit – 0,28 euro per kwh (variabel deel excl. btw)


10.11.4
Douche kan genomen worden in de sanitaire blok van het clubhuis aan de prijs van 1 euro per douche .


10.11.5
Bezoekers ( niet EYK-leden) met overnachting in de jachthaven betalen per dag 10 euro .VVW leden met een gouden ankerkaart genieten van een voordeelkorting .


10.11.6
Het “niet leden “EYK-tarief ” dagtarief zal toegepast worden voor vaartuigen die niet voldoende onderhouden worden zoals voorzien in het havenreglement na een aangetekende verwittiging .

ARTIKEL 11 :


11.1
Bij het niet naleven van één der beschikkingen van het havenreglement kan de overtreder al dan niet met zijn vaartuig, onmiddellijk het bevel krijgen om de haven te verlaten. Het bestuur kan dan beslissen om hem en/of zijn vaartuig de toegang tot de haven definitief te verbieden. Tevens kan zijn lidmaatschap ongedaan gemaakt worden.

11.2
De booteigenaar verbindt er zich toe om bij het eerste schriftelijke verzoek zijn boot te verleggen. Bij onvoorziene omstandigheden kan de havenmeester de boot te allen tijde verleggen .

11.3
De beslissingen van het bestuur worden bij gewoon schrijven ter kennis gebracht aan de gegadigden. Hiertegen bestaat geen verhaal.

11.4
Materialen welke niet terug worden ingeleverd binnen de afgesproken termijn kunnen worden aangerekend.

11.5
Het is ten strengste verboden aan de leden om elektriciteit of water te leveren aan derden.  Inbreuken hierop kunnen leiden tot ongedaan maken van hun lidmaatschap en uitsluiting uit de club

ARTIKEL 12 : Beïndiging lidmaatschap12.1.1
Het lidmaatschap bij EYK vzw eindigd jaarlijks op 31 december.

12.1.2
Indien een lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan de vereniging, of andere leden van vzw EYK, kan dit lid door het bestuur ofwel onmiddellijk ontslagen worden, ofwel een ligplaats ontzegd worden. Onder schade dient onder meer verstaan te worden: wanbetaling, diefstal en/of vandalisme, algemeen ongeoorloofd gedrag, esthetische vereisten …

Artikel 13: boothelling13.1
Gebruikers van de boothelling dienen eveneens jaarlijks gebruik te maken van het aanvraagformulier tot lidmaatschap van EYK vzw (vaste deel).

13.2
Indien de gebruiker van de boothelling dit wenst kan hij tegen een borg van 10€ een sleutel van het toegangshek bekomen , bij verlies van deze sleutel zal 5€ worden aangerekend   .
De sleutel is strikt persoonlijk en mag NIET worden doorgegeven aan derden om vreemden aan de club te water te laten of uit het water te halen .
Niet naleving wordt betekent onmiddellijke uitsluiting als toegetreden lid.
Bij beeindiging van het lidmaatschap (31 december) wordt de sleutel ingeleverd tegen terugbetaling van de borgsom (10€).

13.3
De aanlooppiste van de boothelling wordt NIET gebruikt als parking zowel voor als achter het hek , wagens en trailers dienen geparkeerd te worden op de parking voor het clubgebouw .

13.4   
Na elke beweging gaat het hek op slot (ook voor korte tijd !)

13.5  
EYK vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan voertuigen / trailers en boten die zouden onstaan bij het gebruik van de boothellig.

13.6  
leden welke geen sleutel bezitten spreken af met de havenmeester .
Gebruik van de boothelling door niet leden kan mits de prijs van 20€ , dit voor een in – en uithaal beweging  , dit in afspraak met de havenmeester .  

                      Gsm havenmeester : 0468 13 05 89  (Helmar Van Hotegem)                   
                
          
ARTIKEL 14 : Bewoning


Het bestuur EYK vzw is niet gemachtigd tot het geven van de toelating tot bewoning , gezien de haven niet beschikt over een toelating of conssesie voor het aanmeren van boten dienstig als bewoning.
        
 ARTIKEL 15

15.1
De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van de Eeklose Yachting en Kampeerautovereniging  vzw , de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen , de toepassing van het havenreglement, de rekeningen en betalingen , alleen het Belgisch Nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het vredegerecht van Eeklo en/of de rechtbanken van Gent bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen 

15.2
Door ondertekening van het aanvraagformulier en  betaling van het lid –en liggeld verklaard het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement .

15.3
Dit reglement verklaard alle vorige reglementen nietig .
Vanaf datum :  01/01/2018

Aldus het havenreglement           


Het bestuur